چاشنی (ابهام‌زدایی)

  • چاشنی طعم‌دهنده خوراک است.
  • چاشنی وسیله‌ای در فشنگ است.
  • چاشنی وسیله‌ای در وسایل منفجره است.
تبلیغات