ترکیب یونی

ساختار شبکه بلوری ترکیب سدیم کلرید(NaCl) که نمونه ای از یک ترکیب یونی است .در این شکل گوی های ارغوانی رنگ نشان دهنده کاتیون های سدیم (Na+) و گوی های سبز نشان دهنده آنیون های کلرید (Cl) است.

ترکیب یونی یک ترکیب شیمیایی است که یون‌های مثبت و منفی ذره‌های سازنده آنها هستند. در این ترکیب‌ها هیچ واحد مولکولی مشخصی وجود ندارد.

جستارهای وابسته

تبلیغات