تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 94

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب جستن پیدا کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جستن پیدا کردنجستن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود.  اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند. اگر بیند چو
تعبیر خواب

تعبیر خواب جزع - تعبیر خواب

تعبیر خواب جزع به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده. اگر بیند جزع داشت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد. اگر بین
تعبیر خواب

تعبیر خواب جزیره - تعبیر خواب

تعبیر خواب جزیره 1ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است که به مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت خواهید شد .  اگر زنی چنین
تعبیر خواب

تعبیر خواب جست و خیز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جست و خیز اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت  علامت آن است که با وجود مخالفان فر
تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن تولد - تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن تولد   لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت   خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانة غم تنهایی است .
تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن شادی - تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن  شادی  1ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید .   2ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است
تعبیر خواب

تعبیر خواب جشنواره - تعبیر خواب

تعبیر خواب جشنواره اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .
تعبیر خواب

تعبیر خواب جعبه کارتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جعبه کارتن  لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامیابی خالی : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند   1ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و س
تعبیر خواب

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود .   2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود
تعبیر خواب

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود .   2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود
تعبیر خواب

تعبیر خواب جلسه - تعبیر خواب

تعبیر خواب جلسه  اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .
تعبیر خواب

تعبیر خواب جمجمه - تعبیر خواب

تعبیر خواب جمجمه   جمجمه 1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد .  اگر در خواب جمجمه ای را
تعبیر خواب جنگل

تعبیر خواب جنگل - تعبیر خواب

تعبیر خواب جنگل لوک اویتنهاو می گوید : جنگل انبوه و تاریک : غم سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند   جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره ازبی
تعبیر خواب

تعبیر خواب جهود شدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جهود شدن   محمد بن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد.  اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا ی
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوان شدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوان شدن  محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فروماید شود. اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید.
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوال دوز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوال دوز محمدبن سیرین گوید: جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد،  خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی بدی
تعبیر خواب

تعبیر خواب جواهرات - تعبیر خواب

تعبیر خواب جواهرات یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید   لوک اویتنهاو می گوید : جواهرات آنها را ستایش کردن : ورشکستگی کادو گرفتن آن : اطراف شما
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوش صورت - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوش صورتجوش 1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب موا
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوهر - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوهر 1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند . 2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوشن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوشن محمدبن سیرین گوید: پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده
تبلیغات