تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 92

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب جوی آب - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوی آب  محمدبن سیرین گوید: جوی آب در خواب ، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا درج
تعبیر خواب

تعبیر خواب جاسوس - تعبیر خواب

تعبیر خواب جاسوس جاسوس 1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .   2ـ اگر خواب ببینید جاسو
تعبیر خواب

تعبیر خواب رقابت کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب   رقابت کردن  1ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد کشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید
تعبیر خواب

تعبیر خواب رماتیسم - تعبیر خواب

تعبیر خواب رماتیسم رماتیسم 1ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بکشید ، علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید دیگ
تعبیر خواب

تعبیر خواب رگبار - تعبیر خواب

تعبیر خواب رگبار لوک اویتنهاو می گوید : رگبار : یک غم به شادمانی مبدل خواهد شد علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببین
تعبیر خواب

تعبیر خواب رنده - تعبیر خواب

تعبیر خواب رنده منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که در زندگی بیننده خواب را
تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگها الوان - تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگها الوان   محمدبن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب ، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و ر
تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگین کمان - تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگین کمانلوک اویتنهاو می گوید : رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست   1ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور
تعبیر خواب

تعبیر خواب روتختی - تعبیر خواب

تعبیر خواب روتختی  دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است .
تعبیر خواب

تعبیر خواب روح - تعبیر خواب

تعبیر خواب روح روح 1ـ اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .   2ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند
تعبیر خواب روز

تعبیر خواب روز تعطیل - تعبیر خواب

تعبیر خواب روز تعطیل دیدن یک روز تعطیل در خواب ، نشانة آن است که ناآشنایان دلپذیری به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست . 2ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حل
تعبیر خواب روز

تعبیر خواب روز قیامت - تعبیر خواب

تعبیر خواب روز قیامت1ـ دیدن روز قیامت در خواب ، نشانة آن است که شما کار نیمه تمامی که طرح ریزی آن شده با موفقیت تکمیل می کنید .   2ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهکار
تعبیر خواب روز

تعبیر خواب روزه داشتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب روزه داشتن  محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.  اگر بیند با روزه غیبت مردمان می
تعبیر خواب روز

تعبیر خواب روزنامه - تعبیر خواب

تعبیر خواب روزنامهروزنامه لوک اویتنهاو می گوید : روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند 1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که
تعبیر خواب

تعبیر خواب روستا - تعبیر خواب

 تعبیر خواب روستا    محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل
تعبیر خواب

تعبیر خواب روشنایی آتش - تعبیر خواب

تعبیر خواب روشنایی آتشمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت، دلیل کند که زاهدی یابد.  اگر روشنائی را ایستاده بیند، دلیل کند که سبب
تعبیر خواب

تعبیر خواب روشنایی نور - تعبیر خواب

تعبیر خواب روشنایی  نور محمدبن سیرین گوید: دیدن روشنائی به خواب دین هدی است. اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. تاریکی به خواب ،
تعبیر خواب ریسمان

تعبیر خواب ریسمان - تعبیر خواب

تعبیر خواب ریسمان محمدبن سیرین گوید: ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل ا
تعبیر خواب

تعبیر خواب ریواس - تعبیر خواب

تعبیر خواب ریواس محمدبن سیرین گوید: ریواس درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که ریواس داشت و میخورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به
تبلیغات