تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 66

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب مدح - ستودن - تعبیر خواب

 تعبیر خواب مدح - ستودن مدح لوک اویتنهاو می گوید : کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه  2ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدب
تعبیر خواب

تعبیر خواب محراب - تعبیر خواب

تعبیر خواب محراب محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندی صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بود، دلیل که در نماز کاهلی کند   . جابرمغربی گوید:
تعبیر خواب

تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن مدرسه لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد: مشکلات جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت  1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای
تعبیر خواب

تعبیر خواب مذکر - تعبیر خواب

تعبیر خواب مذکر  محمدبن سیرین گوید: مذکر به خواب به معنی پنددهند بود. اگر کسی بیند که مردی را پند می داد، دلیل شادی بود.  اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد. اگر بیند که مردی
تعبیر خواب

تعبیر خواب مراسم نامزدی - تعبیر خواب

تعبیر خواب مراسم نامزدی اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که بزودی به کاری مشغول خواهد شد که برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .  اگر این خوا
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرد - مردی - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرد - مردی  مرد محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.   حضرت امام جعفر صادق فرما
تعبیر خواب

مرد یا زن مسن - تعبیر خواب

مرد یا زن مسن دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد . حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن م
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرداب - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرداب دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است که به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد . حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر، دل
تعبیر خواب

تعبیر خواب مردم - انسانها - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردم - انسانها محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مردم جامه های سفید یا سبز داشتند، دلیل عیش خوش بود.  اگر جامه های دون یاسیاه داشتند تاویلش به خلاف این است. اگر بیند جامه ها
تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب مردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردن حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.   اگر بیند که او را
تعبیر خواب

تعبیر خواب مردود - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردود   مردود لوک اویتنهاو می گوید : مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است   اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دل
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرزنگوش - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرزنگوش محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرزنگوش بوئید، دلیل که او پسری اید عالم و دانا. اگر بیند مرزنگوش پژمرده بود، به تاویل بد است.  اگر بیند که او را در تابوت نهادند و
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغابی - مرغ آبی - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرغابی - مرغ آبی مرغابی منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد.  اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خب
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغزار - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرغزار محمدبن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک اوست، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگری بود
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرکب - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرکب محمدبن سیرین گوید: مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است. اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بیند مرکب
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرگ - موت - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرگ - موت مرگ 1ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .   2ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا ا
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرمر سفید - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرمر سفید مرمر سفید 1ـ خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .   2ـ شکستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی
تعبیر خواب

تعبیر خواب مریضی - بیماری - تعبیر خواب

تعبیر خواب مریضی - بیماری مریضی 1ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است که دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یکی از اقوام خواهید داشت .   2ـ اگر دختری خواب
تعبیر خواب

تعبیر خواب مزد - پاداش - تعبیر خواب

تعبیر خواب مزد - پاداش دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است که در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد
تعبیر خواب

تعبیر خواب مزدوران - تعبیر خواب

تعبیر خواب مزدوران محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند.  اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.
تبلیغات