تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 56

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

حصیر - تعبیر خواب

تعبیر خواب حصیرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی
تعبیر خواب

تعبیر خواب حساب - تعبیر خواب

تعبیر خواب حساب محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند در ق
تعبیر خواب

حرم - تعبیر خواب

تعبیر خواب حرمبه تازی جای امن و ایمنی است. اگر بیند که در حرم کعبه بود، دلیل که از آفات دنیا ایمنی یابد و او را حج روزی شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم
تعبیر خواب

حد زدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب حد زدنمحمدبن سیرین گوید: حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید: اگر کسی را بیند حد می
تعبیر خواب

حجرالاسود - تعبیر خواب

تعبیر خواب حجرالاسودمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند حجر الاسود پراکنده است، دلیل که
تعبیر خواب

تعبیر خواب حجامت 2 - تعبیر خواب

تعبیر خواب حجامت 2محمدبن سیرین گوید: اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند. اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بو
تعبیر خواب

حج - تعبیر خواب

تعبیر خواب حجمحمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ا
تعبیر خواب

تعبیر خواب چوگان زدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب چوگان زدنمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد، دلیل که آن چه می جوید، یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است. ابراهیم کرمانی گوید: اگ
تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپای - تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپایمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت رسد. اگر بیند
تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپا - تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپاچنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد. دیدن الاغ در خواب آدم اح
تعبیر خواب

چغانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب چغانهمحمدبن سیرین گوید: چغانه در خواب ، سخن باطل و دروغ است. اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد. اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد،
تعبیر خواب

چرخشت - تعبیر خواب

تعبیر خواب چرخشتچرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند. انواع آن در خرابات و میخانه های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ند
تعبیر خواب

چراغ دان - تعبیر خواب

تعبیر خواب چراغ دانمحمدبن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دل
تعبیر خواب

چراغ پایه - تعبیر خواب

تعبیر خواب چراغ پایه محمدبن سیرین گوید: چراغ پایه در خواب ، خدمتکار خانه است. اگر بیند چراغ پایه داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر چراغ پایه زنگ گرفت
تعبیر خواب

تعبیر خواب جولاهی - تعبیر خواب

تعبیر خواب جولاهیمحمدبن سیرین گوید: جولاه درخواب ، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با کسی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا که کرباس بافتن ب
تعبیر خواب

تعبیر خواب جوزبویا - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوزبویامحمدبن سیرین گوید: دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر بیند جوز هندی
تعبیر خواب

جوز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جوز اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود. محمدبن سیرین گوید: جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز
تعبیر خواب

تعبیر خواب جهیز - تعبیر خواب

تعبیر خواب جهیزجهیز که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویش در اختیار د
تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جنب بودن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جنب بودناگر بیند جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. اگر بیند خود را از جنابت بشُست و
تعبیر خواب

جستن - تعبیر خواب

تعبیر خواب جستنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود. اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند. اگر بیند چوبی یا نیزه ای در
تبلیغات