تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 50

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب زمرد - تعبیر خواب

تعبیر خواب زمردمحمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القلم - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القلممحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نون و القلم می خواند، دلیل کند که خیرات و صدقات را دوست دارد. ابراهیم کرمانی گوید: با همه کس خیرات و احسان کند. حضرت امام
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القصص - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القصصاگر کسی بیند که سوره قصص می خواند، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته در راه دین و صلاح کوشد. حضرت امام جعفر صا
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القریش - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القریشاگر بیند این سوره قریش می خواند، دلیل که از ترس ایمن شود. ابراهیم کرمانی گوید: کسی را نصیحت کند به راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با خلق احسان نماید و
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القدر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القدرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز شود و مرادها بیابد. حضرت
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القارعه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القارعهاگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد. ابراهیم کرمانی گوید: درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید. حضرت امام
تعبیر خواب

تعبیر خواب زفت - تعبیر خواب

تعبیر خواب زفتمحمدبن سیرین گوید: زفت درخواب ، غم و اندوه و محنت بود. اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار شود. اگر بیند که زفت خورد، دلیل که غم و ا
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفلق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفلقمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فلق می خواند، دلیل که بر وی جادوئی کنند، اما کارگر نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: از شر بدان ایمن شود، خاصه از شر جادوان و او ر
تعبیر خواب

تعبیر خواب زغن - تعبیر خواب

تعبیر خواب زغنبدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است. دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی یابد. اگر بیند زغن
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفرقان - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفرقانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فرقان میخواند، دلیل که راستیِ خلق را از باطل جدا کند. ابراهیم کرمانی گوید: با خلق منصف و دادگر شود. حضرت امام جعفر صادق فر
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفجر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفجرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فجر می خواند، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: حج اسلام کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: هیبت او کمتر ش
تعبیر خواب

تعبیر خواب زره - تعبیر خواب

تعبیر خواب زرهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید،
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفتح - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفتحمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: ایزد تعالی گناه او را عفو نما
تعبیر خواب

تعبیر خواب زرنیخ - تعبیر خواب

تعبیر خواب زرنیخمحمدبن سیرین گوید: زرنیخ درخواب ، دلیل رنج و بیماری است. اگر بیند زرنیخ میخورد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که زرنیخ بفروخت یا به کسی بخشید یا از وی ضایع شد، دلی
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفاطر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفاطرمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فاطر می خواند، دلیل که عاقبتش نیکو شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درِ نعمت بر وی گشاده شود.
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الغاشیه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الغاشیهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره غاشیه می خواند، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد. ابراهیم کرمانی گوید: تائب شود و رضای خدا جوید.
تعبیر خواب

تعبیر خواب زردیها - تعبیر خواب

تعبیر خواب زردیهامحمدبن سیرین گوید: جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها. اگر بیند جامه زرد پوشیده است، یا طعامی یا میوه زردی میخورد، د
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره العلق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره العلقمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره علق می خواند، دلیل که خدای تعالی بر وی علم قرآن روزی نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: متواضع و نیکو سیرت شود.
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطور - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطورمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره طور می خواند، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید. ابراهیم کرمانی گوید: حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید.
تبلیغات