تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 39

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب قسط - تعبیر خواب

تعبیر خواب قسطمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت، دلیل که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی. اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش بود، تاویل به
تعبیر خواب

تعبیر خواب قرنفل - تعبیر خواب

تعبیر خواب قرنفلمحمدبن سیرین گوید: دیدن قرنفل به خواب ، دلیل بزرگی بود و ثنای نیک. اگر قرنفل بسیار داشت و به هر کس می داد، دلیل که اهل آن دیار ثنای او گویند. اگر بیند قرنفل می خو
تعبیر خواب

تعبیر خواب قربان کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب قربان کردنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج
تعبیر خواب

تعبیر خواب قرابه - تعبیر خواب

تعبیر خواب قرابهمحمدبن سیرین گوید: قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چیزی بیند که مستی کند، دلیل که حرام خواره است. جابرمغربی گوید: اگر ب
تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن خواندن - تعبیر خواب

تعبیر خواب قرآن خواندندیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دا
تعبیر خواب

تعبیر خواب قدید - تعبیر خواب

تعبیر خواب قدیدمحمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید کرده است دلیل غنیمت است. اگر گوشت اسب بود، مردم او غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی درخواب چیزی نباشد. محمدبن
تعبیر خواب

تعبیر خواب قدح - تعبیر خواب

تعبیر خواب قدحمحمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دی
تعبیر خواب

تعبیر خواب قبله - تعبیر خواب

تعبیر خواب قبلهمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند سوی مشرق نماز نمود، دلیل است میل به دین رسول (ص) ندارد. اگر بیند رو به قبله نماز کرد، دلیل است در راه دین صادق است و توفیق
تعبیر خواب

تعبیر خواب قالب - تعبیر خواب

تعبیر خواب قالبمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که قالب کفش یا قالب موزه داشت، دلیل که خادمی حاصل کند. اگر بیند قالب از وی ضایع شد، دلیل است خادم از وی جدا شود. اگر بیند
تعبیر خواب

تعبیر خواب مردارسنگ - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردارسنگمحمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل بیماری بود چنانکه در آن بیم هلاک بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است. اول: بیماری. د
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرد - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر،
تعبیر خواب

تعبیر خواب مذی(نشاط) - تعبیر خواب

تعبیر خواب مذی(نشاط)محمدبن سیرین گوید: اگر مذی در خواب بیند، دلیل شادی بود به قدر آن. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلی
تعبیر خواب

تعبیر خواب مخنث - تعبیر خواب

تعبیر خواب مخنثمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مخنث شده بود و خود چون زنان بیاراست، دلیل که بلائی به وی رسد. اگر بیند که با مخنثان نشسته بود، دلیل که با مفسدان اختلاط کند. اگر دید
تعبیر خواب

تعبیر خواب محبره - تعبیر خواب

تعبیر خواب محبرهمحمدبن سیرین گوید: دیدن محبره درخواب ، دلیل بر زنی است پاک و عالمه. اگر بیند که محبره داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد و از وی منفعت یابد اگر بیند که محبره او ض
تعبیر خواب

تعبیر خواب مجامعت - تعبیر خواب

تعبیر خواب مجامعتحضرت دانیال گوید: مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت
تعبیر خواب

تعبیر خواب قافله - تعبیر خواب

تعبیر خواب قافلهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که با قافله در راه بود، دلیل منفعت است اگر مصلح است، دلیل زحمت است، اگر مفسد است، دلیل خیر است. اگر دید در قافله سوار بود، دل
تعبیر خواب

تعبیر خواب مثقبه - تعبیر خواب

تعبیر خواب مثقبهمحمدبن سیرین گوید: اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به
تعبیر خواب

تعبیر خواب مبرد (سوهان) - تعبیر خواب

تعبیر خواب مبرد (سوهان)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مبردی داشت و رنگ آهن بدان می زد، دلیل که کارها بر وی آسان شود و بعضی گویند دیدن مبرد به خواب ، دلیل آن است که آن چه طلبد بیابد.
تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی خواره - تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی خوارهمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماهی خواره، دلیل زن بود. اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد. اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد. جابر
تعبیر خواب

تعبیر خواب مامینا - تعبیر خواب

تعبیر خواب مامینابه خواب دیدن دروقت و بی وقت غم بود. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را
تبلیغات