تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 29

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب اسفند - تعبیر خواب

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بید
تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان
تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه - تعبیر خواب

تعبیر خواب پنبه پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است
تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب سوزن - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوزنخود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببری
تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک - تعبیر خواب

تعبیر خواب عینک اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد. عینک مطالع
تعبیر خواب

تعبیر خواب شاخه - تعبیر خواب

تعبیر خواب شاخهاین تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدب
تعبیر خواب

تعبیر خواب اندام های انسان - تعبیر خواب

اندام های انساناندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند
تعبیر خواب

تعبیر خواب زالو - تعبیر خواب

تعبیر خواب زالوزالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند و دست بردار نیست. دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب بارانداز - تعبیر خواب

بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند. در واقع بارانداز همان بندر
تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب بازو - تعبیر خواب

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران ب
تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب
تعبیر خواب

تعبیر خواب استوانه - تعبیر خواب

در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود. برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشت
تعبیر خواب

تعبیر خواب عبادت - تعبیر خواب

تعبیر خواب عبادتعبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده
تعبیر خواب

تعبیر خواب آوار - تعبیر خواب

تعبیر خواب آواردیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می ش
تعبیر خواب

تعبیر خواب سایه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سایهسایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم. اول سایه خودمان است . که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین
تعبیر خواب

تعبیر خواب باقلا - تعبیر خواب

باقلادر مورد باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک حکم را دارد ولی مولف ن
تعبیر خواب

تعبیر خواب بنفشه - تعبیر خواب

بنفشهبنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در
تعبیر خواب

تعبیر خواب طلق - تعبیر خواب

تعبیر خواب طلقطلق در خواب ، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند. چنانچه در خواب ببینید طلق دارید موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کنید و
تعبیر خواب

تعبیر خواب شکار - تعبیر خواب

تعبیر خواب شکارشکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان
تعبیر خواب

تعبیر خواب پیپ - تعبیر خواب

تعبیر پیپپیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته می شود. اگر کشنده پیپ
تبلیغات