تعبیر خواب > تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا > صفحه 26

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب پشتی - تعبیر خواب

تعبیر پشتی پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه د
تعبیر خواب

تعبیر خواب پنکه - تعبیر خواب

تعبیر پنکه دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که باد خنک می زند موج
تعبیر خواب

تعبیر خواب پیانو - تعبیر خواب

تعبیر   پیانوپیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در
تعبیر خواب

تعبیر خواب پینه دوز - تعبیر خواب

تعبیر پینه دوزپینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کن
تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول - تعبیر خواب

تعبیر خواب پول اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران
تعبیر خواب

تعبیر خواب عبور - تعبیر خواب

تعبیر خواب عبور دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و نمی تواند هم باشد. اگر در خواب ببینید که از روی یک پل عبور می کنید و پل بر رود
تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعد - تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعدساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار گرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان شریکی است رفیق. دوستی است که در کار شریک انسان است و همان قدر مدد و همکار
تعبیر خواب

تعبیر خواب پادشاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب پادشاه به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد
تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب پروانه پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست.
تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته - تعبیر خواب

پسته پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دا
تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ - تعبیر خواب

تعبیر خواب پلنگ هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر م
تعبیر خواب

تعبیر خواب پنجه - تعبیر خواب

تعبیر پنجه پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلق
تعبیر خواب

تعبیر خواب پوتین - تعبیر خواب

تعبیر پوتین پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشت
تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز - تعبیر خواب

تعبیر خواب پیاز پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و س
تعبیر خواب

تعبیر خواب پیت - تعبیر خواب

تعبیر پیتتوقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده ای است که انجام می
تعبیر خواب

تعبیر خواب پیش بند - تعبیر خواب

 پیش بندپیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم. اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که ناگزیر می شود
تعبیر خواب

تعبیر خواب بوریا - تعبیر خواب

تعبیر خواب بوریابوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است. بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به ه
تعبیر خواب

تعبیر خواب بیابان - تعبیر خواب

بیابانبیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داری
تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت - تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعتدر رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما
تعبیر خواب

تعبیر خواب سالاد - تعبیر خواب

تعبیر خواب سالادسالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد. اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید نشان از غم و اندوه است.اگر در خواب ببینید
تبلیغات