سیاستمداران اتحادیه اروپا خواستار حذف اتهامات جنایی علیه اسنودن شدند
تبلیغات