هیستوگرام

  • هیستوگرام

    منحنی های  هیستوگرام کلید درک تصاویر دیجیتال می باشد. شکل موزائیکی زیر از 40 موزائیک رنگی تشکیل شده که می توانیم آنها را روی هم و

1
تبلیغات