کامپیوترها چرا درهم مى ریزند

خدمات

کامپیوترها چرا درهم مى ریزند

شاید این سئوال هم براى شما پیش آمده باشد که چرا کامپیوترها در هم مى ریزند؟ پاسخ این سئوال بسیار آسان است. کامپیوتر ها معمولاً به دلیل خطا ها در نرم افزار سیستم عامل یا سخت افزار درهم مى ریزند. خطا هاى نرم افزارى احتمالاً بیشترند، ولى خطا هاى سخت افزارى مى تواند مخرب تر بوده و تشخیص شان دشوارتر است.

آن که کامپیوترى کار کند، باید اجزاى سخت افزارى مختلفى به درستى انجام وظیفه کنند. این اجزا نیز مثل هر چیز دیگرى به مرور زمان کهنه مى شوند و ممکن است از پس کارکرد هاى خویش برنیایند. متاسفانه این ناتوانى هاى سخت افزارى اغلب زود گذرند و تشخیص شان مى تواند بسیار دشوار باشد. چه همیشه خود را نشان نمى دهند مثلاً سیستم نیرو (مدار برق رسانى) ممکن است دچار چنین مشکلى باشد. اگر این سیستم شروع به نشان دادن اشکالاتى کند ممکن است مثلاً با تولید یک سیگنال پراکنده موجب شود که کامپیوتر به طور ناگهانى درهم ریزد. حافظه موقت (RAM) هم مى تواند گه گاه دچار این مشکل شود، به خصوص هنگامى که بیش از اندازه گرم مى شود.

از آنجا که حافظه موقت ممکن است به صورتى غیرمنتظره خراب بشود همین امر موجب درهم ریختگى کامپیوتر خواهد شد. واحد فرآورى مرکزى اطلاعات (CPU) نیز ممکن است به دلیل گرماى بیش از اندازه منشاء درهم ریزى کامپیوتر شود. پروانه هاى تبادل هوا (که اغلب سروصدایشان ما را آزار مى دهد) براى پیشگیرى از چنین حادثه اى است هر چند که آنها از این رویداد مصون نیستند. پروانه ها که هواى خنک کننده را به داخل کامپیوتر مى کشند از سوى دیگر گرد و غبار را نیز از آن دور مى کنند.

انباشته و سپس پراکنده شدن گرد و غبارگاه موجب تشکیل مدار هاى کوتاه مى شود. خوشبختانه مى توان با فشار زیاد هوا یا جاروبرقى به آسانى از دست گرد و غبار خلاص شد. مشکلات سخت افزارى دیگرى نیز وجود دارند که بسیار ظریف و گمراه کننده اند. و براى پى بردن به محل اشکال لازم است از نرم افزار هایى براى تست استفاده کنیم یا به صورت تجربى اجزاى سخت افزار را به صورت پى در پى تعویض نماییم.

بیشتر اشکالات دائمى و پایدار ناشى از خطا هاى مربوط به دیسک کامپیوترند. اطلاعات موجود در دیسک در واحد هایى به نام بخش (سکتور) ذخیره مى شوند. بیشتر دیسک هایى که جدیداً ساخته شده اند، داراى بخش هاى معیوب اند که خود کارخانه تولید کننده آنها را شناسایى مى کند، تولید کنندگان کاملاً انتظار آن را دارند و بخش هاى زیادى در دیسک به وجود مى آورند تا جایگزین بخش هاى ناقص ومعیوب گردند با این حال ممکن است به مرور برخى بخش ها دچار عیب شده و اطلاعات ذخیره شده در این بخش ها از بین بروند.

اگر این ها اطلاعات سیستم باشند، روشن است که همین اتفاق موجب درهم ریختن کامپیوتر خواهد شد. بدتر از این آنکه ممکن است در اثر ضربه شدید به کامپیوتر یک یا چند دیسک کاملاً دچار اشکال شده و هد (که در واقع فاصله بسیار اندکى با دیسک هنگام گردش دارد) عملاً با دیسک تماس مى گیرد. نتیجه آن که کل اطلاعات موجود بر روى دیسک از دست مى روند.

گرچه امکان درهم ریختن کامپیوتر در نتیجه اشکالات سخت افزارى وجود دارد، ولى بیشتر موارد درهم ریختگى کامپیوتر از خطا هاى نرم افزارى سیستم عامل ناشى مى شوند. وظیفه سیستم عامل تنها ایجاد واسطه اى براى کاربر براى کار کردن با کامپیوتر نیست. علاوه بر این وظیفه ایجاد واسطه اى بین برنامه هاى کاربردى و سخت افزار بر عهده آن است و امکانات سیستم را براى برنامه هاى گوناگون به مشارکت مى گذارد. نتیجه آن که امکان برخى از خطا ها پیش مى آید. شاید متداول تر و معمول تر از همه وضعیتى است که در پى تلاش دستیابى سیستم عامل به یک آدرس نادرست (مثلاً در نتیجه خطا در برنامه نویسى) پیش مى آید.

در ویندوز این خطا را خطاى «ایراد حفاظتى عمومى» General Protection Fault)[GPF]) مى خوانند در موارد دیگر خطا هاى سیستم عامل وارد حلقه بى انتهایى مى شوند که کامپیوتر بار ها و بارها دستورات یکسانى را به اجرا درمى آورد، بدون آنکه امیدى به خارج شدن از این حلقه معیوب وجود داشته باشد. در این موارد، چنین به نظر مى رسد که کامپیوتر «قفل مى کند»؛ بدین معنى که سیستم درهم نمى ریزد، بلکه دیگر هیچ دروندادى را نمى پذیرد و باید مجدداً از نو راه انداخته شود. مورد دیگر زمانى است که به دلیل وجود ایرادى (bug) نرم افزارى اطلاعات در محلى از حافظه کنار گذاشته شده (buffer) نوشته شود که به هیچ وجه جاى کافى براى پذیرفتن آن را ندارد.

بدین ترتیب اطلاعات اضافى سرریز کرده بر روى اطلاعات پیشین نگاشته مى شود، نتیجه آن که سیستم عامل دچار سردرگمى خواهد شد. همین خطا ها مى توانند در برنامه هاى کاربردى نیز پیش آیند. سیستم هاى عامل جدید در برابر درهم ریختگى برنامه هاى کاربردى کمتر آسیب پذیرند. حال آنکه در سیستم هاى پیشین ایراد ها مى توانستند بر سیستم عامل اثر گذارند و موجب درهم ریختگى کل سیستم شوند.

سیستم هاى عامل جدید به دقت مورد آزمون قرار مى گیرند و نسبتاً پایدارند، ولى راه انداز هایى که براى راه انداختن ابزار هاى اضافى مانند چاپگر به سیستم عامل افزوده مى شوند ممکن است این طور نباشند و منشاء تمام درهم ریختگى ها خواهند بود. به همین دلیل بیشتر سیستم هاى عامل مدرن داراى گزینه اى براى نصب هستند که مانع افزودن هرگونه راه اندازى مى شوند که یک راه حل این مشکل این است که راه اندازه ها را یکى یکى به سیستم اضافه کنیم، تا معلوم شود کدام یک منشا و مسبب خطاست.

هر وقت که سیستم عامل نتوانست وظیفه اصلى اش یعنى مدیریت منابع سیستم را به درستى انجام دهد باز هم درهم ریختگى پیش مى آید. ممکن است سیستم عامل به نقطه بن بستى برسد که در آن برنامه هاى گوناگون بر بخشى از منابعى که برنامه هاى دیگر نیاز بدان ها دارند چنگ انداخته اند، و هر یک منتظر آن است که آن دیگرى منابع تحت اختیار خویش را به نفع وى آزاد سازد. از سوى دیگر ممکن است سیستم بین چند برنامه (که هر یک نیاز به بخش درخور توجهى از منابع حافظه دارد) مرتب دست به دست شود.

از آنجا که این دست به دست شدن مستلزم صرف زمان است (زیرا هر بار اطلاعات بر روى دیسک نوشته و سپس از روى آن خوانده مى شود) امکان دارد کامپیوتر به اصطلاح به «هن وهن» بیفتد، که معناى آن انجام کار زیاد رفت و آمد بین برنامه ها و نتیجه اندک خواهد بود. چنین کامپیوترى کند و بى تفاوت در برابر درونداد ها به نظر مى رسد ولى دیسک همچنان مشغول کار و اقدام است و اگر به حال خود گذاشته شود عموماً پس از چند دقیقه به خود مى آید.

همین اتفاق مى تواند در نتیجه ناتوانى سیستم عامل در تخصیص و بازیابى صحیح فضاى حافظه پیش آید. با راه افتادن برنامه ها، سیستم عامل بخشى از حافظه را بدان اختصاص مى دهد. نشست حافظه زمانى پیش مى آید، که سیستم عامل پس از ختم برنامه از بازیابى حافظه درمى ماند. با گذشت زمان صورتحساب داخلى سیستم عامل نشان خواهد داد که دیگر حافظه زیادى باقى نمانده است کامپیوتر مى تواند در نتیجه تلاش وسایل گوناگون در استفاده از رمز شناسایى داخلى (internal ID) یکسان براى انجام وظایف محوله نیز دچار درهم ریختگى شود. این اتفاقات زمانى پیش مى آیند که ابزار هاى جدیدى به سیستم افزوده مى شوند، که با آن از لحاظ سخت افزارى سازگارى ندارند.

و بالاخره هرگاه که اطلاعات مورد نیاز سیستم عامل بر روى دیسک از بین رفته باشد، ممکن است کامپیوتر دچار درهم ریختگى شود. این اتفاق زمانى پیش مى آید که کامپیوتر پیش از این دچار درهم ریختگى شده باشد، سیستم برق رسانى اش قطع شده باشد و یا بدون داشتن هرگونه فرصتى براى انتقال محتواى حافظه موقت به فایل هاى مناسب به یک باره خاموش شده باشد. بدین ترتیب با هر بار راه اندازى سیستم، این درهم ریختگى شرایط را براى درهم ریختگى هاى بیشتر فراهم مى سازد. آلودگى سیستم به ویروس نیز مى تواند سیستم کامپیوتر را درهم بریزد.

حالا که این همه دلایل براى درهم ریختگى کامپیوتر برشمردیم، چگونه مى توان علت آن را تشخیص داد؟ این کار همیشه آسان نیست ولى منابعى وجود دارند که داراى رهنمود هایى با جزئیات کامل براى نزدیک شدن به حل این مسئله هستند. یکى از بهترین شان در این آدرس وجود دارد.

http://www.pcguide.com/ts/sys/crush.htm Scientific American, May.31.2004*استاد کامپیوتر دانشگاه جورج تاون

کلى شیلدز*-ترجمه ع. فخر یاسرى

برگرفته از روزنامه شرق


منبع : tebyan.net

تبلیغات