نشانه‌های

آکاایران: کلیه کلیدهای میان بر موجود در آفیس

آکاایران: یکی از نشانه‌های کاربران حرفه‌ای عمل‌کرد سریع آن‌ها توسط کلیدهای میان‌بر است. می‌توان گفت تمامی نرم‌افزارها این کلیدهای میان‌بر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی کلیدهای میان‌بر موجود در بسته نرم‌افزاری آفیس برای برنامه‌های Excel،PowerPoint،Word و... و هم‌چنین نحوه‌ی عمل‌کرد هر یک بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه‌جویی کنید این کلیدها را به خاطر بسپرید.


کلیدهای عمومی
ایجاد یک سند جدید CtrlN
فراخوانی یک سند متفاوت CtrlO
حرکت میان سندهای باز CtrlF6
ذخیره سازی یک سند CtrlS
چاپ یک سند CtrlP
بستن یک سند CtrlW

کلیدهای میان‌بر حرکت در سند
یک کلمه جهت نمای راست Ctrl و جهت نمای چپ Ctrl
یک پاراگراف جهت نمای بالا Ctrl و جهت نمای پایین Ctrl
یک صفحه کامل به بالا Page up
یک صفحه کامل به پایین Page down
ابتدای سطر Home
انتهای سطر End
ابتدای یک سند CtrlHome
انتهای یک سند CtrlEnd
یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا
یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین
یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما CtrlDel
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما CtrlBackspace
حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش CtrlPage up
حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش CtrlPage down

کلید‌های میان‌بر کار با متن
انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راستShift
انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپShift
انتخاب یک وا یک واژه کلیدجهت نمای راستShift‍Ctrl
انتخاب یک سطر ShiftEnd
انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایینShift‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A‍Ctrl
رفتن به یک صفحه مشخص G‍Ctrl

کلید های میانبر ویرایش متن:
حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace
حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl Backspace
حذف کاراکتر بعدی اشاره گر CtrlDelet
کپی و حذف متن انتخاب شده CtrlX
کپی گرفتن از متن انتخاب شده CtrlC
الصاق متن کپی شده CtrlV
بررسی املایی یک سند F7
یافتن متن در سند CtrlF
جایگزینی متن در سند CtrlH
عملUndo CtrlZ
عمل Redo CtrlY
پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter

کلیدهای میان‌بر قالب‌بندی متن:
تغییر قلم FShift‍Ctrl
تغییر اندازه قلم PShift‍Ctrl
پررنگ کردن قلم B‍Ctrl
ایتالیک کردن قلم I‍Ctrl
زیر خط دار کردن قلم U‍Ctrl
دو زیر خط دار کردن قلم DShift‍Ctrl
حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar‍Ctrl
فضای خطوط تنها پاراگراف 1‍Ctrl
فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2‍Ctrl
فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5‍Ctrl
تراز بندی وسط پاراگراف E‍Ctrl
تراز بندی چپ پاراگراف L‍Ctrl
تراز بندی راست پاراگراف R‍Ctrl
تراز بندی از دو طرف پاراگراف J‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف از چپ M‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف ازراست Mshift‍Ctrl
حذف قالب بندی پاراگراف Q‍Ctrl
به روز رسانی فیلدها F9
تغییر روش نمایش فیلد منتخب ShiftF9
تغییر روش تمام فیلدهای سند AltF9
کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [Ctrlا]
تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی <CtrlShiftا>
تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس DShift‍Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =CtrlShift
تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AKshift‍Ctrl
تغییر قلم جاری FShift‍Ctrl
تغییر قلم جاری FShift‍Ctrl
تغییر اندازه قلم جاری F3Shift
ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی PShift‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر بعدی T‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر دوم TShift‍Ctrl
انتخاب همه سند A‍Ctrl
درج یک شکستگی سطری EnterShift
انتقال به سطر یا صفحه بعدی CtrlEnter
اشکار یا پنهان نمودن علایم HShift‍Ctrl

کلیدهای میان‌بر صدا:
خاموش/روشن نمودن میکروفن WinkeyV
انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی WinkeyT
فعال کردن حالت تصحیح WinkeyC

کلیدهای میان‌بر منوها:
فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوی Alt F File
فعال شدن منوی Alt E Edit
فعال شدن منوی Alt V View
فعال شدن منوی Alt I Insert
فعال شدن منوی Alt O Format
فعال شدن منوی Alt T Tools
فعال شدن منوی Alt A Table
فعال شدن منوی Alt W Windows
فعال شدن منوی Alt H Help
 

منبع :

پربازدیدها
تبلیغات