کارت خواسته های مخفی در فال تاروت

این کارت در

فال

تاروت ، خواسته های مخفی یا سرکوب شده فرد را نمایش می گذارد . به واسطه ی این کارت اسرار مخفی نگاه داشته شده یا مسائلی که ندانسته مخفی نگاه داشته شده است مشخص می شود . همچنین ترس ها و نگرانی های فرد را از این طریق می توان شناخت . از طرفی این کارت برخی مشکلات احتمالی آینده را نیز به نمایش می گذارد

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات