آیه ی 28 سوره ی نبإ

و آیات ما را از فرط نادانی به شدت تکذیب کردند
آیه ی 28 سوره ی نبإ
نهی شدید به همراه نرسیدن به مقصود است

اخبار اکاایران

تبلیغات