آیه ی 5 سوره ی بقره

آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند وآنها به حقیقت رستگاران عالم  هستند
آیه ی 5 سوره ی بقره
کاری که در نظر گرفته ای انجام بده: کار پسندیده و مقبولی است
 انشا الله خوبست

تبلیغات