خداوند گوید شما هم در  آن گروه از جن وانس که پیش از شما به دوزخ شده اند داخل شوید در آن وقت هر قومی از انا ن که به دوزخ شوند قوم دیگر را
 از هم کیشان خود لعن کند
ایه ی 38 سوره ی اعراف
اقدام به آن موجب پریشانی و گرفتاری است
نهی

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات