گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود 
ایه ی 23 سوره ی اعراف
اقدام به آن موجب پشیمانی است
نهی

استخاره

تبلیغات