آیات 7 و 8 سوره ی ذاریات

   قسم به آسما نکه در آن راههای بسیار است شما مردم نادان در اختلاف سخن بازماندید
آیات 7 و 8 سوره ی ذاریات
به خواسته و مقصود نمیرسید
نهی

اخبار اکاایران

تبلیغات