آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این  وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند
آیه ی 32 سوره ی طور
در نهایت خفت و توبیخ است
نهی
 
 

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات