باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناه خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب و (بدانکه)خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را می داند
ایه ی 19 سوره ی محمد
انجامش بده و ترکش مکن

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات