آیه ی 11سوره ی مطففین

آنان که روز جزا را تکذیب میکنند
آیه ی 11سوره ی مطففین
نهی شدید به سبب بد فرجامی

 

آیه ی 11سوره ی مطففین گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات