آیه ی 11سوره ی مطففین

آنان که روز جزا را تکذیب میکنند
آیه ی 11سوره ی مطففین
نهی شدید به سبب بد فرجامی

 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات