آیه ی 3 سوره ی مائده

برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد
آیه ی 3 سوره ی مائده
نهی شدید
به سبب بد فرجامی

 

اخبار اکاایران

تبلیغات