آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه

آن روز حق است . چه روز هولناک و سختی است . چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد
آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه
جز به خلاف خواسته نمیرسد
نهی

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

اخبار اکاایران

تبلیغات