اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و  آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است
آیه ی 120 سوره ی انعام
این کار را انجام بده و ترکش نکن
انجام بده ونترس خوبست

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات