آیه ی 39 سوره ی نازعات

البته دوزخ جایگاه اوست
آیه ی 39 سوره ی نازعات
نهی شدید به سبب بد فرجامی

 

اخبار اکاایران

تبلیغات