آیات 50 و 51 سور ه ی حاقه

و تکذیبش عاقبت مایه ی ندامت کافران است و این (فرآن ) حق و حقیقت است
آیات 50 و 51 سور ه ی حاقه
در نهایت حسرت و پشیمانی است
نهی

اخبار اکاایران

تبلیغات