آیه ی 11 سوره ی حدید

آنکیست که به خدا قرض نیکو دهد (یعنی قرض الحسنه و صدقه و احسان به فقیران کند) تا خدا بر او چندین برابر گرداند وپاداشی  با لطف و کرامت او را عطا فرماید
آیه ی 11 سوره ی حدید
به خواسته بیشتر از آرزو میرسد
انشاالله خوبست

 

تبلیغات