آیه ی 29 سوره ی فصلت

و از جمله آیات قدرت الهی آن که زمین را بنگری مطیع که چون ما بر آن آب باران فرود آریم گیاه بر آورد و اهتزاز و نشاط و خرمی یابد
آیه ی 29 سوره ی فصلت
در نهایت خوبی و قوت است اما خواسته و مقصود بدست می آید
ان شاالله خوبست

آیه ی 29 سوره ی فصلت گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات