آیه ی 26 سوره ی نجم

بسیار ملک در آسمانها هست که شفاعتش سودمند نیست جز به امر خدا و بر آنکه که خدا بخواهد و از او خشنود باشد
آیه ی 26 سوره ی نجم
انجام مقصود جز باشرط حاصل نمیشود
انشاالله خوبست

تبلیغات