آیه ی 42 سوره ی مائده

آنان جاسوسان دروغزن وخورندگان مال حرامند اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنان بگردان
آیه ی 42 سوره ی مائده
اقدام به این عمل زشت است

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات