آیه ی 32 سوره ی مائده
loading...

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر که نفس را بدون حق قصاص و یا بی آن که فساد و فتنه ای بر روی زمین کند به قتل رساند چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد
 آیه ی 32 سوره ی مائده
نهی به سبب بد فرجامی

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات