آیات 1 و2 سوره ی قیامت

چنین نیست قسم به روز قیامت و قسم به نفس پر حسرت و ملامتگر
آیات 1 و2 سوره ی قیامت
نهی شدید در آن ترس و بیم و خطر است

اخبار اکاایران

تبلیغات