آیه ی 8 سوره ی تکویر

و هنگامی از دختران زنده بگور شده باز پرسند
آیه ی 8 سوره ی تکویر
عاقبت این کار گرفتاری شدیدی است
نهی
 

اخبار اکاایران

تبلیغات