ایه ی 45 سوره ی قمر

جواب استخاره شما :
 "به زودی آن جماعت شکست خورده و به جنگ پشت کنند 
  ایه ی 45 سوره ی قمر
 سر انجام این کار شکست وفرار است 
نهی.

اخبار اکاایران

تبلیغات