آیه 112 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن بشارتی است و به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   توبه  
آیه:   112  
صفحه:   205 
 
 
سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

اخبار اکاایران

تبلیغات