آیه 62 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به ظاهر عمل خوبی است ولی باطنش بدی گناه است.  
سوره:   توبه  
آیه:   62  
صفحه:   197 
 
 

سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

اخبار اکاایران

تبلیغات