نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   حتما به آن عمل کن و در اقدام به آن سستی نکن.  
سوره:   انعام  
آیه:   102  
صفحه:   141 
 
 
سوره الانعام مشتمل بر 165 آیه - سوره شماره 6

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات