آیه 171 نساء
نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   برای این عمل گناه و بدی است.  
سوره:   نساء  
آیه:   171  
صفحه:   105 
 
 

سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4
تبلیغات