آیه 58 سوره بقره
نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   ولی عمل به آن بهتر است از ترک آن  
سوره:   بقره  
آیه:   58  
صفحه:   9 
 
 

سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2
تبلیغات