نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد.  
سوره:   یوسف  
آیه:   15  
صفحه:   237 
 
 

سوره یوسف مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 12

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات