نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   این عمل بسیار زشتی است.  
سوره:   هود  
آیه:   98  
صفحه:   233 
 
 

سوره هود مشتمل بر 123 آیه - سوره شماره 11

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات