نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   زمان مناسبی انجام این کار نیست.  
سوره:   اسراء  
آیه:   50  
صفحه:   287 
 
 

سوره الاسراء مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 17

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات