آیه 18 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اقدام به این عمل همراه با فساد است.  
سوره:   مائده  
آیه:   18  
صفحه:   111 
 
 

سوره المائدة مشتمل بر 120 آیه - سوره شماره 5

اخبار اکاایران

تبلیغات