نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید.  
سوره:   نحل  
آیه:   35  
صفحه:   271 
 
 

سوره النحل مشتمل بر 128 آیه - سوره شماره 16

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات