آیه 91 سوره انعام

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.  
سوره:   انعام  
آیه:   91  
صفحه:   139 
 
 

سوره الانعام مشتمل بر 165 آیه - سوره شماره 6

اخبار اکاایران

تبلیغات