نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن بعد از سختی، آسانی است.  
سوره:   یوسف  
آیه:   96  
صفحه:   247 
 
 

سوره یوسف مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 12

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات