آیه 60 سوره قصص

نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   این عمل خوب است ولی کارهای بهتری هم می توان انجام داد.  
سوره:   قصص  
آیه:   60  
صفحه:   393 
 
 

سوره القصص مشتمل بر 88 آیه - سوره شماره 28

اخبار اکاایران

تبلیغات