نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   با احتیاط شدید می توانی به آن عمل کنی.  
سوره:   حج  
آیه:   39  
صفحه:   337 
 
 
سوره الحج مشتمل بر 78 آیه - سوره شماره 22

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات